معرفی


شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در تاریخ 1362/3/22 تأسیس و به ثبت رسیده است. این شرکت متعلق به آستان قدس رضوی درسال 1362 باهدف عمران وتولید مسکن تاسیس شدکه طی سالیان پیوسته بافعالیت مثمرثمروارزنده وحضورفعال در پروژه های بزرگ عمرانی وزیربنائی , توانسته است خود رابه عنوان یکی ازشرکت های تراز اول کشور مطرح نماید وبه دلیل بالا بودن کیفیت وتسریع در اجرای عملیات , همواره مورد تقدیر مقامات عالیه کشور وکارفرمایان داخلی وخارجی قرار گرفته است.