مأموریت


ماموریت شرکت مسکن و عمران قدس رضوی با اتکا به تولید اثربخش به منظور کسب سود مناسب در راستای منافع ذینفعان ، سهامداران، مشتریان وحضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و تولید محصولات رقابتی برای کسب بیشتر از سهم بازار و اطمینان از بهبود مستمر در فرآیندها ، همچنین ارائه خدمات با کیفیت مناسب و جلب رضایت مشتریان از طریق آموزش و ارتقاء مهارتهای مدیریتی در بین مدیران و کارکنان خویش می باشد .