جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش جالیز هندوانه و خربزه سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان 1398/3/1 1398/2/10 1398/2/31
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان اردیبهشت ماه 1398 1398/3/1 1398/2/10 1398/3/1
3 شرکت کشاورزی رضوی فروش باغات آلبالو، گیلاس، زردآلو و هلو 60 روزه بصورت سردرختی در کشت و صنعت باغات 1398/2/26 1398/2/23 1398/2/26
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سیلو ذرت علوفه ای کشت و صنعت مزرعه نمونه اردیبهشت ماه 1398 1398/2/21 1398/2/10 1398/2/21
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش باغات توت و گیلاس پیش رس بصورت سردرختی در کشت و صنعت باغات 1398/2/17 1398/2/10 1398/2/17
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده محدود فروش سردرختی محصول گوجه سبز کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/2/16 1398/2/10 1398/2/16
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده تامین خدمات نگهداری و مشارکت دربهره برداری و مدیریت باغات پسته 1398/2/15 1398/2/7 1398/2/15
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش قوچ و میش پروار حذفی حاصل از واحد دامپروری کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/1/25 1398/1/17 1398/1/25
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه هفته آخر فروردین ماه و اردیبهشت ماه 1398 1398/1/25 1398/1/17 1398/1/25
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش کینوا 1397/12/26 1397/12/22 1397/12/26
12345678910...صفحه آخر